ZIELONOGÓRSKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży na rok szkolny 2018/2019 realizowany w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. w Zielonej Górze ma podnieść zakres wiedzy i umiejętności matematycznych poprzez łagodne wprowadzenie dzieciom pojęć i własności, które pozwolą na doskonalenie myślenia abstrakcyjnego, a w konsekwencji na naukę przeprowadzania rozumowań i poprawnego wnioskowania w sytuacjach nowych.

Program skierowany jest do uczniów mających trudności z odpowiednim tempem przyswajania wiedzy z zakresu rozumowania matematycznego. Planowana pomoc dla uczniów ma charakter edukacyjny i formę zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przedmiotu matematyka.

1. Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci.

2. Podniesienie sprawności rachunkowej uczniów.

3. Rozwijanie umiejętności wykorzystania matematyki w sytuacjach praktycznych.

4. Nauka interpretowania tekstów o charakterze matematycznym, a także ich tworzenie.

5. Rozwijanie umiejętności swobodnego używania języka matematycznego do opisu prostego rozumowania, podawania argumentów    uzasadniających poprawność rozumowania, oceniania sensowności wyników.

Program realizowany będzie w formie:

Zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z przedmiotu matematyka.

Przewiduje się następujące formy promocji realizowanych działań w ramach programu:

Upowszechnianie działań wśród rodziców dzieci uczestniczących w programie podczas spotkań indywidualnych i na zebraniach rodziców, a także wśród uczniów, by rozumiały celowość programu.

Głównym oczekiwaniem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.
Ponadto:
– wyższa niż dotychczas sprawność rachunkowa uczniów
– lepsza umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych, opisujących sytuacje praktyczne, wzięte z dnia codziennego
– swobodniejsze poruszanie się w świecie pojęć i treści matematycznych
– czynne uczestnictwo w procesie kształtowania wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży na rok szkolny 2018/2019 realizowany będzie w szkolnej sali lekcyjnej w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze.
Zasoby wykorzystywane w realizacji programu:
– sala lekcyjna
– przybory matematyczne
– zestaw zadań i ćwiczeń rozwijających zamierzone cele

Zajęcia odbywają się w piątki o godz. 8.00.

Nauczyciel prowadzący: mgr Karina Walczyńska – Góra