OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA W ZIELONEJ GÓRZE

1. Opis programu wraz z uzasadnieniem

        Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży realizowany w roku szkolnego 2016/2017 w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia  w Zielonej Górze ma za zadanie podnieść efektywność kształcenia teorii muzyki, poprzez kształcenie umiejętności kluczowych w szkole muzycznej i rozwój zdolności i zainteresowań wszystkich uczniów klasy drugiej.
        Program skierowany jest do uczniów mających trudności z przyswajaniem wiedzy z zakresu rytmiki i kształcenia słuchu, a także do uczniów zdolnych, którzy chcą pogłębiać swoja wiedzę w tym zakresie. Ponadto realizacja programu ma umożliwić zagospodarowanie czasu wolnego, szczególnie tych uczniów, których rodzice pracują w czasie zmianowym lub w godzinach popołudniowych. Planuje się udzielać pomocy o charakterze edukacyjnym w formie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z rytmiki i kształcenia słuchu.

2. Cele programu

1. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów.
2. Zapobieganie niedostosowaniu.
3. Zapobieganie przerwania obowiązku szkolnego.
4. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów z utrudnieniami rozwojowymi.
5. Kształcenie umiejętności kluczowych w edukacji muzycznej.
6. Rozwój zainteresowań i uzdolnień.
7. Zagospodarowanie czasu wolnego uczniów

3. Forma realizacji, w tym forma promocji Zielonogórskiego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
Program realizowany będzie w formie:

1. Zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z rytmiki i kształcenia słuchu.


Przewiduje się następujące formy promocji realizowanych działań w ramach programu:

1. Upowszechnianie działań na szkolnej stronie www oraz portalu społecznościowego.
2. Upowszechnianie działań poprzez audycje szkolne dla uczniów oraz rodziców w trakcie spotkań z rodzicami.
3. Występy uczniów uczestniczących w programie podczas uroczystości szkolnych.

4. Przewidywane rezultaty

      Głównym celem jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze stwierdzonymi dysfunkcjami i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz praca z uczniem zdolnym. Ponadto :
- podniesienie poziomu umiejętności i wiedzy uczniów,
- rozwinięcie zainteresowań i uzdolnień prowadzących do uzyskania sukcesów w dalszej edukacji,
- zapobiegnięcie niedostosowaniu
- ukształtowanie wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dziecka,
- zagospodarowanie czasu wolnego uczniów.

5. Obszar realizacji programu

       Zielonogórski program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w drugim półroczu roku szkolnego 2016/2017 realizowany będzie w sali lekcyjnej przystosowanej do prowadzenia zajęć rytmiki i kształcenia słuchu Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze.
Zasoby wykorzystywane w realizacji programu:
- sale lekcyjne,
- pianino,
- instrumenty muzyczne.

Plan zajęć:

Czwartek: 13.40-14.25    

Nauczyciel prowadzący: mgr Maria Namysłowska-Żeleźnik                 

Ostatnie publikacje

  • *** Zapraszamy na badanie przydatności i konsultacje!!!***

    *** REKRUTACJA*** ***WAŻNE INFORMACJE***   1. Kandydat do szkoły powinien złożyć w terminie od 12 marca do 13 kwietnia 2019r. w sekretariacie szkoły:   - kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie szkoły) - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej.     2....

  • SUKCES KLASY TRZECIEJ!

    Mali Giganci z klasy trzeciej decyzją jury w składzie: przedstawiciel LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY, przedstawiciel WOJEWODY LUBUSKIEGO, przedstawiciel FIRMY SWISS KRONO, przedstawiciel Gazety Lubuskiej. Zdobyli tytuł LIDERA W KONKURSIE POKAŻCIE KLASĘ!Mimo ,iż smsowo byliśmy na 4 miejscu KAPITUŁA...

Szkoła bierze udział w programach:

Mleko z klasą

Owoce i warzywa w szkole

Kangur Matematyczny SKO PKO BP

Dane kontaktowe:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I stopnia w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 23 (budynek SP nr 10)
65-181 Zielona Góra
telefon: 501 021 232
e-mail: osmzg@interia.pl