UCHWAŁA NR XVIII.147.2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie nadania statutu Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze.

Na podstawie art. 58 ust. 6 w związku z art. 5c pkt 1 i art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 - tekst jednolity z późn. zm.1)), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1646) w związku z uchwałą nr IX.35.2015 Pełniącego Funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie utworzenia Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze nadaje się:

STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I STOPNIA W ZIELONEJ GÓRZE

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. „Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zielonej Górze”, zwana dalej „szkołą”, jest

publiczną szkołą artystyczną o sześcioletnim cyklu kształcenia.

 1. Siedziba szkoły mieści się w Zielonej Górze, przy ul. Dzikiej6.
 2. Szkoła daje podstawy wykształcenia muzycznego obejmującego podstawę programową szkoły

muzycznej I stopnia oraz wykształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej

 1. Szkoła  jest  jednostką  budżetową  Miasta  Zielona  Góra  i prowadzi  gospodarkę    finansową

na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 2. 1. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Zielona Góra.

2. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego z zachowaniem przepisów ustawy o systemie oświaty.

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć ustawę o systemieoświaty;
 2. statucie - należy przez to rozumieć niniejszy statutszkoły;
 3. rodzicach -należy przez to rozumieć także opiekunów prawnychdziecka.

Rozdział 2.

Cele i zadania szkoły

§ 4. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie przy uwzględnieniu programu wychowawczego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, a w szczególności:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do uzyskania świadectwa ukończeniaszkoły;
  1. przygotowujeabsolwentówdodalszejedukacjiwgimnazjachiszkołachmuzycznychIIstopnia.
  2. kształtuje  środowisko  wychowawcze  w ścisłym  kontakcie  z rodzicami  i placówkamioświatowo-

wychowawczymi w sposób sprzyjający realizacji celów i zadań określonych w ustawie;

 1. rozwija uzdolnienia muzyczne ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji oraz indywidualnych możliwości ipotrzeb;

 
   
 1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz.1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127 , poz. 857 i Nr 148 , poz. 991 , z 2011r. Nr 106 , poz.   622 , Nr 112 , poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r., poz. 941 i 979 oraz z 2013 r., poz. 87, poz. 827, po. 1265, poz. 1317 i poz. 1650 oraz z 2014 r., poz. 7, poz. 290, poz.538, poz. 598, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1198 i poz.1877 oraz 2015r. poz.357.
  1. rozwija naturalne potrzeby ekspresji twórczej ucznia i kształtuje wyobraźnięartystyczną;
   1. rozwija umiejętności muzykowaniazespołowego;
   2. przygotowuje ucznia do publicznych występów estradowych, zachęca do aktywnego uczestnictwa w życiumuzycznym;
    1. kształtuje wrażliwość estetyczną i poczuciepiękna;
    2. przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowiskulokalnym;
     1. współpracuje z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania iopieki.


§ 5. Szkoła  realizuje  ogólne  założenia,  cele  kształcenia  i wychowania,  które  nie mogą      być

sprzeczne z zasadami zawartymi w:

 1. Konstytucji RzeczypospolitejPolskiej;
 2. Powszechnej Deklaracji PrawDziecka;
 3. Międzynarodowej Konwencji PrawDziecka;
 4. Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich iPolitycznych.

§ 6. 1. Kształcenie uczniów przebiega w oparciu o szkolne plany nauczania, opracowane zgodnie  z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

 1. Szkoła zapewnia uczniom jednolite wykształcenie muzyczne i ogólnokształcące stanowiące podbudowę do dalszejedukacji.
  1. Nauka w szkole jest bezpłatna w zakresie przedmiotów objętych ramowym planem  nauczania,

określonym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Rozdział 3.

Formy opieki i pomocy uczniom

§ 7. 1. Szkoła w miarę możliwości oraz posiadanych środków finansowych zapewnia pomoc psychologiczną i materialną uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych pomoc taka i wsparcie są potrzebne.

2. Formami opieki i pomocy uczniom są:

 1. pomococharakterzeniematerialnym,wtymszczególnościwsparciepsychologiczne,
 2. pomoc   w  nawiązaniu   kontaktu   z poradniami  psychologiczno   –   pedagogicznymi   iinnymispecjalistycznymi,
 3. informowanie i wspomaganie rodziców ubiegających się o uzyskanie pomocy materialnej na podstawie odrębnychprzepisów,
  1. zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin posiadających szczególnie trudne warunkimaterialne,
  2. wnioskowanie o skierowanie uczniów do placówek opiekuńczych, pieczy zastępczej, jeśli zajdzie takapotrzeba,
   1. wnioskowanie  o skierowanie  uczniów  z rodzin  zaniedbanych  środowiskowo  do  odpowiednich

sądów dla nieletnich.

§ 8. 1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana uczniom w szkole, polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia.

 1. Korzystaniezpomocypsychologiczno–pedagogicznejwszkolejestdobrowolneinieodpłatnie.
  1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektorszkoły.
  2. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole, określają odrębneprzepisy.


Rozdział 4.

Sposób współdziałania szkoły z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i opieki

§ 9. 1. W procesie wychowania dzieci, współuczestniczą nauczyciele i rodzice.

 1. Dyrektor szkoły, wychowawcy i inni nauczyciele szkoły są zobowiązanido:
  1. udzielania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego postępów, trudności w nauce oraz zachowania;
  2. zaznajamiania rodziców z zadaniami, wymaganiami dydaktyczno-wychowawczymi oraz systemem oceniania, klasyfikowania i promowaniauczniów.
   1. Rodzice mają prawodo:
   2. poznania planów dydaktyczno-wychowawczychszkoły;
   3. znajomości systemu oceniania, klasyfikowania i promowaniauczniów;
   4. uzyskiwaniainformacjiiporadwsprawiedzieci,wgląduwpisemnepraceswoichdzieci,naterenie

szkoły, w obecności nauczyciela;

 1. współpracy i współdziałania zeszkołą.
  1. Rodzice są zobowiązanido:
  2. utrzymywania ścisłego kontaktu zeszkołą;
  3. dbania o odpowiednie wyposażenie dzieci w niezbędne pomoce naukowe, instrumenty muzyczne oraz strój codzienny i galowy nakoncerty;
  4. ponoszenia odpowiedzialności za  sprzęt  szkolny,  który  uległ  umyślnemu  zniszczeniu  lub,  jak wwypadkuszkolnychinstrumentów,uległwyeksploatowaniuprzezgręucznia;
  5. regularnej współpracy z nauczycielami poprzez uczestnictwo w wywiadówkach i spotkaniach klasowych iindywidualnych.
   1. Wymianie informacjisłużą:
   2. wywiadówki śródroczne, organizowane przezszkołę;
   3. spotkania klasowe z nauczycielamiprzedmiotów;
   4. spotkania indywidualne nauczycieli, dyrektora szkoły zrodzicami,
   5. „Dni Otwarte”.
   6. W celu dobrego współdziałania nauczycieli, wychowawców i rodziców, wyznacza się w szkole jeden dzień w miesiącu ( wspólnie uzgodniony), w którym rodzice mają prawodo:
    1. zapoznania  się  z zadaniami  i zamierzeniami  dydaktyczno  -  wychowawczymi  w danej  klasie    i szkole   oraz   przepisami   dotyczącymi   oceniania,   klasyfikowania,   promowania   uczniów       i przeprowadzaniaegzaminów;
    2. uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce swojegodziecka;
     1. uzyskania informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia swegodziecka;
     2. wyrażania i przekazywania dyrektorowi szkoły opinii na temat pracyszkoły.
      1. Wszyscy nauczyciele i wychowawcy zobowiązani są w wyznaczonych przez dyrektora   szkoły

dniach do przebywania w szkole i udzielania informacji rodzicom.

Rozdział 5.

Sposób współdziałania szkoły z jednostkami samorządu terytorialnego

§ 10. 1. Szkoła współpracuje z jednostkami samorządowymi w realizacji działalności kulturalnej.

2. Współpraca polega na:

 1. udziale uczniów i nauczycieli w ważnych uroczystościach i imprezachmiejskich;
 2. działalności koncertowej szkoły na rzeczśrodowiska;
 3. nawiązywaniu współpracy z innymiszkołami.


Rozdział 6.

Szczegółowe warunki i sposób wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

§ 11. 1. Ocenianiu podlegają:

 1. zachowanieucznia.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole artystycznej programów nauczania uwzględniających tę podstawę.
 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucieszkoły.

§ 12. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach  oceniania

wewnątrzszkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz opostępach

w tym zakresie;

 1. udzielanieuczniowipomocywnaucepoprzezprzekazanieuczniowiinformacjiotym,cozrobił

dobrze i jak powinien się dalej uczyć;

 1. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce izachowaniu;
 2. dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu oraz szczególnych uzdolnieniachucznia;
  1. umożliwienienauczycielomdoskonaleniaorganizacjiimetodpracydydaktyczno-wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych  oraz  zajęć,  o których   mowa   w przepisach   wydanych   na   podstawie  art. 13 ust. 3ustawy;
  1. ustalanie kryteriów ocenianiazachowania;
  2. ustaleniu ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć  edukacyjnych  oraz  zajęć,  o których   mowa   w przepisach   wydanych   na   podstawie  art. 13 ust. 3 ustawy, oraz rocznej oceny klasyfikacyjnejzachowania;
   1. przeprowadzanieegzaminówklasyfikacyjnych,promocyjnychipoprawkowych;
   2. ustalanie  rocznych  ocen  klasyfikacyjnych  z obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  oraz  zajęć,   o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali, o której mowa w § 35 ust.2;
   3. ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnejzachowania;
    1. ustalanie  warunków  i sposobu  przekazywania  rodzicom  informacji  o postępach  itrudnościach

ucznia w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

§ 13. 1. Rok szkolny w szkole dzieli się na dwa okresy - śródroczny i roczny. Każdy z nich kończy się wystawieniem przez nauczyciela lub komisję egzaminacyjną ocen z przedmiotów objętych planem nauczania. W edukacji wczesnoszkolnej to oceny opisowe.


2. Ocenianie wewnątrzszkolne określa przyrost wiedzy i umiejętności uczniów według kryteriów przedmiotowych. Kryteria ocen z poszczególnych przedmiotów zawarte są  w przedmiotowym systemie oceniania tych przedmiotów i są dostępne, bibliotece szkolnej oraz w sekretariacie szkoły.

§ 14. 1. Formy sprawdzania wiedzy i umiejętności osiągnięć edukacyjnych uczniów obejmują:

  1. prace pisemne (prace klasowe, testy diagnostyczne,sprawdziany);
  2. zadania domowe ustne ipisemne;
  3. diagnozy;
  4. egzaminy promocyjne ikońcowe;
  5. różne formy aktywności szkolnej i pozaszkolnej uczniów (m.in. konkursy, akademie, recitale, koncerty,festiwale).
  6. Częstotliwość i różnorodność prac pisemnych od klasyczwartej:
   1. prace  klasowe  z języka  polskiego  i matematyki  odbywają  się  od  klasy  czwartej  dwa  razy    w każdym okresie roku szkolnego; zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem; poprawione oddawane są uczniom w ciągu dwóchtygodni;
    1. w dniu pracy klasowej nie może się odbyć żaden sprawdzian z innych zajęćedukacyjnych;
    2. sprawdziany i testy są pisemną formą odpowiedzi z pozostałych zajęć edukacyjnych;  zapowiadane są z tygodniowym wyprzedzeniem i oddawane uczniowi po sprawdzeniu w ciągu jednegotygodnia;
    3. może zostać przeprowadzony tylko jeden test lub sprawdzian dziennie, ale nie więcej niż trzy        w tygodniu z różnych zajęćedukacyjnych;
     1. każdapracaklasowa,sprawdzianitestbędązapowiedzianeipoprzedzonelekcjąutrwalającą,

która usystematyzuje treści i umiejętności objęte późniejszą diagnozą.

 1. Każdy uczeń ma prawo do poprawy niekorzystnego wyniku swojej pracy w ciągu tygodnia na zasadach określonych wspólnie znauczycielem.

§  15. 1. Oceny    bieżące,     promocyjne,     klasyfikacyjne,    śródroczne,     roczne     i końcowe

z poszczególnych zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy czwartej, ustala się w następującej skali:

 1. stopień celujący -6;
 2. stopień bardzo dobry -5;
 3. stopień dobry -4;
 4. stopień dostateczny -3;
 5. stopień dopuszczający -2;
 6. stopień niedostateczny -1.
 7. Przy   ocenach  bieżących  dopuszcza  się  stosowanie  znaków  graficznych  lub  plusów  (+)    i minusów (-).
 8. W klasie I oceny bieżące są wyrażane znakami graficznymi, których znaczenie jest znane uczniom i ichrodzicom.
 9. W klasach II – III oceny bieżące w dzienniku lekcyjnym, zeszytach oraz kartach pracy wyrażane są w skali określonej w ust.1.
  1. OcenaśródrocznairocznawklasachI–IIIpoleganaustaleniujednejocenyopisowej.
  2. W   klasach   I –   VI   obowiązuje   punktowy   system   oceniania   zachowania,   który reguluje

Wewnątrzszkolny System Oceniania.

§ 16. 1. Nauczyciele,   nauczyciel   instrumentalista   podczas   pierwszego   zebrania z rodzicami

każdego roku szkolnego (najpóźniej do 30 września) informują o:


 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
  1. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnychuczniów;
  2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych, z których roczna ocena klasyfikacyjna jest  ustalana w trybie egzaminupromocyjnego;
   1. znaczeniu znaków graficznych stosowanych wocenach.

2.     Wychowawca klasy podczas pierwszego zebrania z rodzicami każdego roku (nie później  niż

do 30 września) informuje rodziców o:

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach ocenianiazachowania;
 2. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej  zachowania;
  1. konsekwencjach  otrzymania  negatywnej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z obowiązkowychzajęć

edukacyjnych artystycznych;

 1. trybie odwoławczym od tychocen.

§ 17. 1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

 1. Na pisemny wniosek rodziców  ucznia nauczyciel w ciągu 7 dni uzasadnia ustalonąocenę.
 2. Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców, sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom w ciągu 7dni.
  1. Prace uczniów przechowywane są przez nauczyciela do zakończenia rokuszkolnego.

§ 18. 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii lub orzeczenia publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne,  o których  mowa  w § 16 ust. 1 pkt  1,  do  indywidualnych   potrzeb  psychofizycznych     i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i dysharmonie rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tychzajęć.
 2. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców uczeń może być zwolniony przez dyrektora szkoły na czas określony z zajęć edukacyjnych artystycznych oraz z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych na podstawie opinii lub zwolnienialekarskiego.
 3. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć edukacyjnych, o których mowa w punkcie 1 na  podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarzaspecjalistę.
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wymienionych w pkt 3, który uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

§ 19. 1. Klasyfikacja śródroczna polega okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych oraz zachowania ucznia, oraz na ustaleniu odpowiednio śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania., określonych w szkolnym planie nauczania, oraz ustaleniu klasyfikacyjnej oceny zachowania.

 1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu rokuszkolnego.
 2. W   klasach   I -   III   ogólnokształcącej   szkoły   muzycznej   I stopnia   klasyfikacjęśródroczną

przeprowadza się tylko z zajęć artystycznych.

§ 20. 1. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, również zachowania ucznia oraz na ustaleniu odpowiednio rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.


 1. W klasach I - III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia klasyfikacja roczna polega na ustaleniu jednej klasyfikacyjnej oceny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących, jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z dodatkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oraz rocznychocenklasyfikacyjnychzposzczególnychzajęćedukacyjnychartystycznych.
 2. Na co najmniej 30 dni przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału są  zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych (z wyjątkiem ocen ustalanych przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego). O zagrożeniu roczną oceną niedostateczną lub w przypadku przedmiotów: instrument główny i kształcenie słuchu – oceną dopuszczającą lub niedostateczną oraz o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, rodzice informowani są w formiepisemnej.

§ 21. 1. Ocenę śródroczną i roczną można zmienić (obniżyć lub podwyższyć) w stosunku do  oceny proponowanej, w zależności od efektów pracy ucznia.

 1. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca oddziału po zasięgnięciu opinii nauczycieli, nauczycieli instrumentalistów,uczniówdanejklasyorazocenianegoucznia.
  1. Oceny śródroczne z instrumentu głównego są wystawiane przez nauczyciela  instrumentalistę,

w klasach II - VI przez komisję egzaminacyjną, powołaną przez dyrektora szkoły.

§ 22. 1. Laureaci ogólnopolskich konkursów, przesłuchań i przeglądów w zakresie przedmiotów artystycznych, których organizatorem jest Centrum Edukacji Artystycznej otrzymują z danych zajęć artystycznych roczną, ocenę celującą, a w przypadku przedmiotu instrument główny są zwolnieni         z egzaminu.

2. Laureaci konkursów przedmiotowych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim oraz laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych w ogólnokształcącej szkole muzycznej pierwszego I stopnia, otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczna ocenę klasyfikacyjną.

§ 23. 1. W  celu  przeprowadzenia  egzaminu  promocyjnego,  dyrektor  szkoły  powołuje  komisję

(co najmniej trzyosobową) w składzie:

 1. dyrektor - jako przewodniczącykomisji;
 2. nauczyciel danego przedmiotu uczącyucznia;
 3. nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnegoprzedmiotu.
 4. Ocenę z egzaminu promocyjnego z instrumentu głównego w klasach II-VI ustala się wg skali punktowej:
  1. 25 punktów -celujący;
  2. 21 - 24 punkty - bardzodobry;
  3. 16 - 20 punktów -dobry;
  4. 13 - 15 punktów -dostateczny;
  5. 11 - 12 punktów -dopuszczający;
  6. 0 -10 punktów -niedostateczny.
  7. Ocena roczna z instrumentu głównego w kl. II - VI wystawiana jest przez komisję  egzaminacyjną w trybie egzaminu promocyjnego,końcowego.
   1. przy   ustalaniu   oceny   z egzaminu   promocyjnego   i końcowego   komisja   uwzględnia  jakość

wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia;

 1. szczegółowe warunki i sposoby oceniania przez komisjęto:
  1. komentarz nauczyciela na temat pracy ucznia i jegowystępu,
  2. wystawienie oceny przez nauczyciela i członkówkomisji,
 2. wrazieróżnicyzdań–komisjaoceniaucznianapodstawieśredniejarytmetycznejpunktów,
  1. u uczniów klasy VI przy ustaleniu oceny rocznej uwzględnia się całokształt pracyucznia;
  2. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu promocyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora.
  3. W  przypadkach   losowych   lub  zdrowotnych,  rada  pedagogiczna   może  zwolnić   ucznia  z egzaminu promocyjnego. W takim przypadku roczną ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjneartystyczne.
  4. W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Klasyfikacyjną ocenę roczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęciaedukacyjne.


§ 24. 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 1. Na pisemny wniosek rodziców, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę, aby uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych przystąpił do egzaminuklasyfikacyjnego.
 2. Rodzice składają wniosek do dyrektora szkoły na 14 dni przed końcoworocznym plenarnym zebraniem radypedagogicznej.
  1. Termin  egzaminu  klasyfikacyjnego  wyznacza  dyrektor  szkoły,  nie później  jednak  niżw dniu

poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

§ 25. 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny toknauki;
 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki pozaszkołą.
 3. Egzamin klasyfikacyjny w formie pisemnej i ustnej przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi spełniającemu obowiązek poza szkołą  nie ustala się ocenyzachowania.
 4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisjiwchodzą:
  1. dyrektor szkoły - jako przewodniczącykomisji;
  2. nauczycielezajęćedukacyjnychokreślonychwszkolnymplanienauczaniadlaodpowiedniejklasy.
  3. Przewodniczący komisji informuje ucznia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz jego rodziców o liczbie zajęć edukacyjnych, z których uczeń zdaje egzaminy w ciągu jednegodnia.
  4. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotu instrument główny (z wyjątkiem klasy pierwszej) przeprowadza się w trybie i na zasadach egzaminupromocyjnego.

§ 26. 1. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 1. Zakres egzaminu klasyfikacyjnego obejmuje materiał z zajęć, które uczeń opuścił. W przypadku egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu instrument główny - program przewidziany na egzamin promocyjnydladanejklasyzgodniezrealizowanymprzeznauczycielaprogramemnauczania.
 2. Z   przeprowadzonego   egzaminu   klasyfikacyjnego   sporządza   się   protokół   zawierający   w szczególności  skład  komisji  albo  imię  i nazwisko  nauczyciela  danego  przedmiotu,  a także  imię i nazwisko nauczyciela obecnego podczas egzaminu klasyfikacyjnego, termin egzaminu, pytania (ćwiczenia) egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez komisję lub nauczyciela. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocenucznia.
 3. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna ocena   klasyfikacyjna   z zajęć   edukacyjnych,   a w   przypadku   przedmiotów:   instrument   główny i kształcenie słuchu, również ocena dopuszczająca może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.


§ 27. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.

§ 28. 1. Uczeń,  który  w wyniku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  uzyskał  ocenę  niedostateczną    z jednego    z obowiązkowych     zajęć    edukacyjnych,     może    zdawać    egzamin    poprawkowy,   z zastrzeżeniem oceny z instrumentu głównego w kl. II - VI, gdzie ocenę wystawia komisja egzaminacyjna. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Terminegzaminupoprawkowegowyznaczadyrektorszkoływostatnimtygodniuferiiletnich.
  1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W składkomisji

wchodzą:

 1. dyrektor szkoły - jako przewodniczącykomisji;
 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jakoegzaminujący;
 3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członekkomisji.
 4. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 3 pkt  2,  może  być  zwolniony  z udziału  w pracy  komisji  na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela, prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tejszkoły.
 5. Z   przeprowadzonego   egzaminu   poprawkowego   sporządza   się   protokół   zawierający      w szczególności: skład komisji, termin egzaminu poprawkowego, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia          i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 6. Uczeń,  który   z przyczyn   usprawiedliwionych   nie przystąpił   do   egzaminu   poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końcawrześnia.
  1. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy   programowo

wyższej.

§ 29. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne  wyższe  od  oceny  niedostatecznej,  z zastrzeżeniem,  że  z instrumentu  głównego      i kształcenia słuchu wyższe od stopnia dopuszczającego, z zastrzeżeniem § 24 ust. 2 i 3.

§ 30. Uczeń klasy I - III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych uzyskał klasyfikacyjną ocenę wyższą od oceny niedostatecznej, a z instrumentu głównego i kształcenia słuchu wyższą od stopnia dopuszczającego.

§ 31. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (od klasy IV) lub kończy szkołę     z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń nie ma na świadectwie żadnej oceny dostatecznej i niższej.

§ 32. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię albo etykę, do średniej

ocen wlicza się także oceny końcoworoczne uzyskane z tych zajęć.

§ 33. Uczeń kończy szkołę:

 1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych  uzyskane  w klasie  programowo  najwyższej  oraz  roczne  oceny  klasyfikacyjne   z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, a z instrumentu głównego i kształcenia słuchu wyższe od stopniadopuszczającego.
  1. przystąpił do sprawdzianu w ostatnim roku nauki w ogólnokształcącej szkole muzycznej Istopnia.


§ 34. 1. Uczeń, który nie otrzymał promocji podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba, że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.

2. W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden

raz.

§ 35. 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia następujące obszary:

 1. stosunek do obowiązkówszkolnych;
 2. reprezentowanie i prace na rzeczszkoły;
 3. działania na rzeczklasy;
 4. kulturęosobistą;
 5. prace na rzeczinnych.
 6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się na podstawie punktowego systemu oceniania według następującejskali:
  1. wzorowe;
  2. bardzodobre;
  3. dobre;
  4. poprawne;
  5. nieodpowiednie;
  6. Klasyfikacyjna ocena zachowania nie ma wpływu na wystawiane oceny z zajęć edukacyjnych     iodwrotnie.
  7. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono deficyty, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradnispecjalistycznej.
  8. Rada pedagogiczna może postanowić o ponownym ustaleniu przez wychowawcę klasy klasyfikacyjnej oceny zachowania, jeżeli przy jej ustaleniu nie zostały uwzględnione kryteria, o których mowa w § 35 ust. 1 i2.

§ 36. 1. Rodzice ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą  być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję,która:
  1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęćedukacyjnych;
  2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącegokomisji.
  3. O terminie sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, informuje się ucznia i jego rodziców minimum dwa tygodnie przed wyznaczonądatą.
   1. W skład komisjiwchodzą:
   2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęćedukacyjnych:
    1. dyrektor szkoły - jako przewodniczącykomisji,
    2. nauczyciel prowadzący dane zajęciaedukacyjne,
 2. dwóchnauczycielizdanejlubinnejszkołytegosamegotypu,prowadzącytakiesamezajęcia


edukacyjne;

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnejzachowania:
  1. dyrektor szkoły – jako przewodniczącykomisji,
  2. wychowawcaklasy,
 2. wskazanyprzezdyrektoraszkołynauczycielprowadzącyzajęciaedukacyjnewdanejklasie,
  1. przedstawiciel samorząduuczniowskiego,
  2. przedstawiciel radyrodziców.
  3. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych,  która  może  być  zmieniona  w wyniku  egzaminu  poprawkowego,    z zastrzeżeniem

§ 28 ust. 1. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie,możeprzystąpićdoniegowdodatkowymterminie,wyznaczonymprzezdyrektoraszkoły.
 2. Przepisy ust. 1-7 stosuje się odpowiednio w przypadku końcowej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jestostateczna.

Rozdział 7.

Organy szkoły, ich szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania oraz sposób

rozwiązywania sporów między nimi

§ 37. Organami szkoły są:

 1. dyrektorszkoły;
 2. radapedagogiczna;
 3. samorząduczniowski;
 4. rada rodziców.

§ 38. Dyrektor szkoły w szczególności:

 1. kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentuje ją nazewnątrz;
 2. sprawuje     nadzór     pedagogiczny,    dokonuje    obserwacji     i hospitacji  pracy    nauczycieli iwychowawcóworazdokonujeocenypracynauczycieli;
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działaniaprozdrowotne;
  1. wykonujezadaniazwiązanezzapewnieniembezpieczeństwauczniominauczycielomwczasie

zajęć organizowanych przez szkołę;

 1. realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach  ich kompetencjistanowiących;
 2. współpracuje z radą rodziców i samorządem uczniowskim oraz zapewnia im wpływ na działalność szkoły;
  1. dysponujeśrodkamiokreślonymiwplaniefinansowymszkołyiponosiodpowiedzialnośćzaich

prawidłowe wykorzystanie;

 1. tworzy właściwą atmosferę opartą na zasadach wzajemnej życzliwości, partnerstwa iszacunku;
  1. wykonuje inne zadania wynikające z przepisówszczegółowych;


§ 39. 1. Dyrektor   jest   kierownikiem   zakładu   pracy   dla   zatrudnionych   w szkole   nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracownikówszkoły;
 2. przyznawanianagródorazwymierzaniakarporządkowychnauczycielomiinnympracownikom

szkoły;

 1. występowaniazwnioskami,pozasięgnięciuopiniiradypedagogicznejwsprawachodznaczeń,

nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.

 1. Dyrektor szkoły podejmuje decyzje wsprawach:
 2. powoływania nauczycieli na stanowiska kierownicze po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego

i rady pedagogicznej;

 1. skreśleniauczniazlistyuczniównapodstawieuchwałyradypedagogicznejipozasięgnięciu

opinii samorządu uczniowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 1. Dyrektorrównież:
 2. przewodniczy komisjomegzaminacyjnym;
  1. przygotowuje,przewodniczyiprowadzizebraniaradypedagogicznej;
  2. przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalnościszkoły;
   1. wstrzymuje    uchwały    rady    pedagogicznej,   niezgodne    z przepisami  prawa    iniezwłocznie

powiadamia o tym organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny;

 1. dokonuje oceny pracynauczycieli;
 2. udzielanauczycielomurlopudlaporatowaniazdrowiawoparciuoorzeczenielekarskie;
 3. przygotowuje projekty regulaminów szkolnych lub ich nowelizacji oraz innych dokumentów prawa

wewnątrzszkolnego;

 1. dopuszcza    do   użytku    szkolnego,   po   zaopiniowaniu   przez    radę    pedagogiczną  zestaw

obowiązujących programów nauczania i podręczników;

   1. dbaozapewnieniewłaściwychwarunkówpracyszkołypodwzględemlokalowym,kadrowym,

wyposażenia w pomoce naukowe oraz bezpieczeństwa.

§ 40. 1. Rada pedagogiczna, jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych

zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 1. W jej skład wchodzą: dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni wszkole.
  1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektorszkoły.
  2. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Osoby zaproszone mają głos doradczy.
   1. Zebrania rady pedagogicznej sąprotokołowane.
   2. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebieregulaminu

§ 41. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

 1. zatwierdzanie planów pracyszkoły;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocjiuczniów;
 3. podejmowanieuchwałwsprawieinnowacjiieksperymentówpedagogicznychwszkole;
 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieliszkoły;
 5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listyuczniów;
 6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego   nad


szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły.

 1. ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jegozmian.

§ 42. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:

  1. projekt planu finansowegoszkoły;
  2. wnioskidyrektoraszkołyoprzyznanienauczycielomodznaczeń,nagródiinnychwyróżnień;
  3. propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych      iopiekuńczych.
   1. programy nauczania  dopuszczone do użytku wszkole;
   2. przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, oraz powierzenie innych stanowisk kierowniczych w szkole, zgodnie z odrębnymiprzepisami.

§ 43. 1. Zebrania rady  pedagogicznej  są  organizowane  przed  rozpoczęciem  roku  szkolnego,  w każdym okresie (semestrze) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.

 1. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,        z inicjatywy dyrektora szkoły, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków radypedagogicznej.
 2. Zebrania rady pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie  i porządku zebrania zgodnie      z regulaminem rady.
 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczejszkoly.
 4. Nauczyciel oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoly Informacje dotyczące bezpośrednio ucznia mogą być udzielane tylko rodzicomucznia.

§ 44. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

§ 45. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.

§ 46. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły lub jego zmian.

§ 47. 1. Rada rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców uczniów.

 1. W skład rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danejszkoły.
  1. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jedenrodzic.
  2. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym rokuszkolnym.

§ 48. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy radyrodziców;
 2. szczegółowytrybprzeprowadzaniawyborówdoradyrodzicóworazprzedstawicieliradklasowych.


§ 49. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

§ 50. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

§ 51. 1. Do kompetencji rady rodziców należy:

 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną Programu Wychowawczego Szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów   i realizowanego przeznauczycieli;
 2. programu profilaktyki, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowanego do uczniów, nauczycieli irodziców;

2. Rada rodziców ponadto:

statutowych szkoły;

 1. w  celu  wspierania  statutowej  działalności  szkoły,  rada  rodziców  może  gromadzić  fundusze   z dobrowolnych składek rodziców oraz innychźródeł;
  1. zapewnia rodzicom, współdziałanie z innymi organami szkoły oraz wpływ na działalnośćszkoły;
  2. zasady wydatkowania funduszy określaregulamin.

§ 52. 1. W szkole działa samorząd uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 1. Zasadywybieraniaidziałaniaorganówsamorząduokreślaregulaminuchwalanyprzezogół

uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

 1. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółuuczniów.

§ 53. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi szkoły wnioski we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych spraw uczniów takich jak:

 1. prawo   do   zapoznania   się   z programem   nauczania   i wychowania,   z jego   treścią,   celem  i stawianymiwymaganiami;
  1. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce izachowaniu;
  2. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspakajania własnychzainteresowań;
   1. prawo do redagowania i wydawania gazetkiszkolnej;
   2. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie      zwłasnymipotrzebamiimożliwościamiorganizacyjnymi,alewporozumieniuzdyrektoremszkoły;
    1. prawodowyborunauczycielapełniącegorolęopiekunasamorząduuczniowskiego.

§ 54. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor szkoły, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach jego kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

§ 55. 1. Organy szkoły współdziałają ze sobą na zasadach współpartnerstwa, przestrzegając obowiązującego prawa i nie ingerując w swoje kompetencje.

 1. Współdziałanie organów szkoły ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju uczniów oraz podnoszenie poziomu pracyszkoły.
  1. Wymiana informacji pomiędzy organami szkoły odbywasię:
  2. na wspólnychposiedzeniach;
  3. zapośrednictwemtablicinformacyjnych,stronyinternetowej,pocztyelektronicznej.


§ 56. 1. W przypadku zaistnienia sporu pomiędzy organami szkoły, dyrektor może powołać zespół złożony z przedstawicieli poszczególnych organów szkoły w celu jego zażegnania.

 1. Zespół, o którym mowa w ust. 1, powstaje wówczas, gdy organy wyrażą chęć dojścia do porozumienia, celem znalezieniakompromisu.
  1. W skład zespołu, o którym mowa w ust. 1,wchodzi:
  2. dyrektor szkoły, jeden przedstawiciel rady pedagogicznej, jeden przedstawiciel rady rodziców oraz jeden przedstawiciel samorządu uczniowskiego oraz opiekun samorządu – w przypadku - gdy   spór dotyczy samorząduuczniowskiego;
  3. dyrektor szkoły, dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej, dwóch przedstawicieli rady rodziców   w sytuacjach - gdy spór nie dotyczy samorząduuczniowskiego.
  4. Wybór przedstawicieli poszczególnych organów do zespołu pojednawczego ustalają te  podmioty szkoły w ramach posiadanych przez niekompetencji.

§ 57. 1. Przewodniczącym zespołu jest dyrektor szkoły. W sytuacji, gdy dyrektor szkoły jest stroną

w sporze - zespół wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

 1. Posiedzenie  zespołu  prowadzi  przewodniczący.  W ramach  porządku  posiedzenia   zespołu

powinny znaleźć się następujące punkty:

 1. zapoznanie członków zespołu z przedmiotem oraz istotą sporu, ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności, które mogą doprowadzić do zawarcia porozumienia – wystąpienie przewodniczącego;
  1. przedstawienie przez strony znajdujące się w sporze wszystkich propozycji dotyczących sposobu

rozwiązania zaistniałego konfliktu;

 1. dyskusja - wspólne rozpatrywanie przedstawionych wariantówrozwiązań;
 2. wybór rozwiązania odpowiadającego stronom, które weszły wspór;
 3. pisemne potwierdzenia dokonanychuzgodnień.
 4. Z posiedzenia, zespół sporządza protokół, w którym odnotowuje: skład zespołu, krótki opis przedmiotu i istoty sporu, przedstawione przez strony będące w sporze propozycje rozwiązań, przebieg dyskusji, szczegółowy opis wybranego przez strony rozwiązania. Protokół podpisują,  wszyscy członkowiezespołu.
  1. Przyjęte rozwiązanie musi być zgodne z obowiązującymprawem.

Rozdział 8.

Organizacja szkoły

§ 58. 1. Szkoła realizuje program sześcioletniej szkoły podstawowej w oparciu o podstawy programowe I i II etapu kształcenia ogólnego oraz program szkoły muzycznej I stopnia uwzględniając podstawy programowe kształcenia w zawodzie muzyk – pierwszy etap edukacyjny.

 1. Szkoła prowadzi naukę gry w następujących specjalnościach: fortepian, skrzypce, wiolonczela, akordeon,harfa,gitara,flet,klarnet,trąbka,waltornia,perkusja.
  1. Szkoła prowadzi kształcenie w dziale instrumentalnym i muzykowaniazespołowego.
  2. Kwalifikacja uczniów do działu następuje po klasieIII.

§ 59. Podstawą organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji szkoły, opracowany przez dyrektora na podstawie ramowego planu nauczania i planu pracy szkoły, uchwalonego przez radę pedagogiczną, zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę.

§ 60. Dyrektor  szkoły,  ustala  organizację  zajęć  edukacyjnych  w tygodniowym  rozkładzie zajęć

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 61. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy: I okres od 1 września do klasyfikacji śródrocznej,

II okres do klasyfikacji rocznej.


2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych,

ferii zimowych i letnich, regulują odrębne przepisy.

§ 62. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest klasa złożona z uczniów, którzy uczą się według określonego planu nauczania.

§ 63. 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone       w systemie klasowo - lekcyjnym uwzględnione w tygodniowym rozkładzie zajęć, a także indywidualne  i zbiorowe zajęcia edukacyjne w zakresie przedmiotów muzycznych.

 1. Godzina lekcyjna zajęć ogólnokształcących, kształcenie słuchu z audycjami muzycznymi,  rytmiki z kształceniem słuchu, zespołu rytmicznego, trwa 45minut.
 2. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym czasie, z zachowaniem ogólnego czasu zajęć ustalonego na podstawie ramowego planunauczania.
  1. W klasach I – III godzina lekcyjna zajęć z instrumentu głównego trwa 30minut.
  2. W klasach IV – VI  godzina lekcyjna zajęć z instrumentu głównego trwa 45minut.

§ 64. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne, dla których z treści programu wynika taka konieczność,

prowadzone są z podziałem na grupy.

§ 65. Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów zawiera Wewnątrzszkolny System Oceniania.

§ 66. 1. Zajęcia religii/etyki są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

2. Zajęcia wychowania do życia w rodzinie są realizowane zgodnie z przepisami w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

§ 67. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki w szkole, szkoła organizuje świetlicę.

 1. Do świetlicy są przyjmowani uczniowie klas I -VI.
 2. W świetlicy prowadzone są  zajęcia  w grupach  wychowawczych.  Liczba  uczniów  w grupie  nie powinna przekraczać 25, a przy ich tworzeniu w miarę możliwości, należy uwzględnić uczniów tej samej klasy.

§ 68. 1. Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć.

 1. Czas pracy świetlicy w dni wolne od zajęć dydaktycznych, określają odrębneprzepisy.
 2. Do zadań świetlicy, realizowanych przez nauczyciela wychowawcęnależy:
  1. przyzwyczajanie do samodzielnej pracyumysłowej;
  2. ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć  w tym zakresie;
   1. upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków kultury życiacodziennego;
   2. rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznejaktywności;
   3. zorganizowanie dożywiania uczniów za odpłatnościąrodziców;
   4. godzinypracyświetlicydostosowanesądopotrzebśrodowiska,uwzględniającdobrodziecka.
    1. Świetlica szkolna działa w oparciu o odrębnyregulamin.

§ 69. 1. Biblioteka szkolna gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia księgozbiór i zbiory fonograficzne uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.


 1. Biblioteka    pracuje    w godzinach    pracy    szkoły,    ustalonych    przez    dyrektora    szkoły   z uwzględnieniem możliwości korzystania z jej zbiorów przez uczniów przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu przez nich zajęćlekcyjnych.
  1. Do zadań biblioteki realizowanych przez nauczyciela bibliotekarza należy wszczególności:
  2. udostępnianie książek, nut, płyt i innych źródełinformacji,
  3. tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologiąinformacyjną,
   1. rozbudzanie  i rozwijanie  indywidualnych  zainteresowań  uczniów  oraz  wyrabianie  ipogłębianie

u uczniów nawyku czytania i uczenia się,

  1. Organizację i zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej oraz jej pracowników określa   odrębny

regulamin.

§ 70. 1. Do realizacji zadań statutowych szkoła udostępnia wszystkie pomieszczenia.

 1. Korzystanie z pomieszczeń szkolnych przez nauczycieli i uczniów poza zajęciami  dydaktycznymi oraz zasady korzystania z pomieszczeń szkolnych w dni wolne od zajęć określa dyrektorszkoły.
 2. W wyjątkowych przypadkach, szkoła udostępnia sale osobom, które nie są pracownikami, jedynie za wiedzą i zgodą dyrektoraszkoły.

§ 71. 1. Szkoła może przyjmować studentów szkół wyższych, kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne.

 1. Praktyki pedagogiczne odbywają się w szkole na podstawie pisemnego  porozumienia zawartego między dyrektorem szkoły z poszczególnymi nauczycielami, a szkołąwyższą.
  1. Opiekunami praktyk są nauczyciele zatrudnieni wszkole.

Rozdział 9.

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

§ 72. 1. W Szkole zatrudnia się: nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

 1. Pracownicy niepedagogiczni podlegają bezpośrednio dyrektorowiszkoły.
 2. Zasadyzatrudnienianauczycieliipracownikówniepedagogicznych,określająodrębneprzepisy.

§ 73. 1. Szczegółowe zakresy obowiązków i zadania pracowników administracji i obsługi, ustala dyrektor szkoły.

 1. Podstawowymzadaniempracownikówobsługijestzapewnieniesprawnegodziałaniaszkoły

oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 1. Pracownicy obsługi wspomagają nauczycieli i współdziałają z nimi w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu wszkole.

§ 74. 1. Nauczyciel  prowadzi  zajęcia  dydaktyczne,  wychowawcze  i opiekuńcze,  inne  zajęcia    i czynności   wynikające    z zadań    statutowych    szkoły    oraz    zajęcia    i czynności    związane    z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

2. Do obowiązków nauczyciela w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej należy w szczególności:

 1. realizowanie   programów   nauczania,   wychowania   i opieki   według   jego   najlepszej   wiedzy i umiejętności oraz realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych w planie pracyszkoły;
  1. dbanie o bezpieczeństwo, życie i zdrowieuczniów;
  2. efektywnewykorzystanieczasutrwanialekcjiipomocydydaktycznych;
  3. udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb;
   1. stymulowanie rozwoju psychofizycznego uczniów i kształtowanie pozytywnych cechcharakteru;
   2. poznawanie zainteresowań uczniów i ichrozwijanie;
   3. rzetelneisystematyczneprzygotowywaniesiędozajęćorazdoskonalenieswoichwiadomości


i umiejętności poprzez podejmowanie doskonalenia zawodowego;

 1. dążenie do uzyskania jak najwyższych efektówkształcenia;
 2. przygotowywanie uczniów do przesłuchań, popisów i konkursów oraz osobiste uczestniczenie      wnich;
  1. bezstronneijawneocenianieuczniówzgodniezWewnątrzszkolnymSystememOceniania;
  2. tworzenie życzliwej atmosfery sprzyjającej twórczej aktywnościuczniów;
  3. tworzenie  warunków do aktywnego, świadomego i twórczego  rozwoju uczniów poprzez m.   in.

wdrażanie do samodzielnego myślenia, uczenia się i działania;

 1. stosowaniezróżnicowanychformpracyindywidualnejizbiorowejuczniówodpowiedniodoich

możliwości i potrzeb;

 1. kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich iprospołecznych;
 2. systematyczna współpraca z rodzicamiuczniów;
 3. bieżące i systematyczne  dokonywanie  wpisów  do  dokumentacji  szkolnej  oraz  stały  kontakt  zwychowawcą.

§ 75. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:

 1. poziomwynikównauczaniaiwychowaniapowierzonychuczniów;
 2. bezpieczeństwo uczniów w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przezszkołę;
 3. powierzonewyposażenieiestetykęprzydzielonychpracowniisallekcyjnych.

§ 76. Nauczyciel:

 1. ma prawo do zdobywania kolejnych stopni awansuzawodowego;
 2. ma prawo podejmować naukę na nowych lub uzupełniających wykształcenie kierunkach akademickich;
 3. jest   obowiązany   podejmować   samokształcenie   oraz   uczestniczyć   w kursach,   szkoleniach  i spotkaniach metodycznych organizowanych przez szkołę i instytucjezewnętrzne;
 4. ma obowiązek znać obowiązujące prawo, w tym akty prawa wewnątrzszkolnego oraz systematycznie uzupełniać wiedzę na tentemat;
  1. ma obowiązek przestrzegania dyscypliny pracy i etykizawodowej.

§  77. 1. Nauczyciele   danego    przedmiotu    lub    przedmiotów    pokrewnych    tworzą    zespoły

przedmiotowe.

 1. Pracą danego zespołu kieruje powołany przez dyrektora szkoły przewodniczącyzespołu.
 2. Do zakresu obowiązków przewodniczącego zespołu przedmiotowegonależy:
 3. koordynowanie prac dotyczących opracowywania szczegółowych kryteriów oceniania i sposobów badania wynikównauczania;
  1. współorganizowanie wewnątrzszkolnego doskonaleniazawodowego;
  2. współdziałanie w zakresie doposażenia szkolnychpracowni;
   1. Cele i zadania zespołu przedmiotowegoobejmują:


początkujących nauczycieli;

 1. współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także uzupełnianiu ichwyposażenia;

§ 78. 1. Dyrektor  szkoły  powierza  każdy  oddział  szczególnej  opiece  wychowawczej  jednemu  z nauczycieli, zwanemu dalej „wychowawcą”.

 1. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, dyrektor szkoły dba o to, by wychowawca prowadził swój oddział przez cały roknauczania.
  1. Zmiana wychowawcy możenastąpić:
  2. w przypadku rozwiązania umowy o pracę z nauczycielem pełniącym funkcję wychowawcy; na umotywowany wniosek nauczyciela –wychowawcy;
   1. wwynikudecyzjidyrektoraszkoły,podyktowanejstwierdzonymibłędamiwychowawczymi;
   2. w wyniku zastrzeżeń zgłoszonych przez rodziców i uczniów, po sprawdzeniu ich zasadności przez dyrektoraszkoły;
    1. w przypadku powierzenia wychowawcy klasy innych czynnościsłużbowych;
    2. decyzję  w sprawie  zmiany  wychowawcy  podejmuje  dyrektor  szkoły  w terminie  14 dni  oddnia

złożenia wniosku, po dokonaniu wnikliwej jego analizy;

 1. zmiana wychowawcy następuje od pierwszego dnia następnegomiesiąca.
  1. Do zadań wychowawcynależy:
  2. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się, przygotowanie  do

życia w rodzinie i społeczeństwie;

 1. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowychuczniów;
 2. podejmowanie   działań   umożliwiających   rozwiązywanie   konfliktów   w zespole   uczniów oraz

pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej;

 1. prowadzenie dokumentacji przebiegunauczania;
 2. wypisywanieświadectw;
 3. wykonywanie  innych  czynności  administracyjnych,  dotyczących  ucznia  lub  oddziału,  zgodnie  z poleceniami dyrektoraszkoły.
  1. W celu realizacji zadańwychowawca:
  2. współdziała z innymi nauczycielami uczącymi ucznia i kadrą kierownicząszkoły;
  3. utrzymuje ścisły kontakt z rodzicami ucznia w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo- wychowawczych dzieci i okazywania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych, wobec dzieci, włącza ich w sprawy życia klasy iszkoły;
   1. współpracujezwyspecjalizowanymiwtymzakresieplacówkamiorazzpedagogiemszkolnym;
   2. planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami, różne formy życia zespołowego, integrujące zespół uczniowski oraz ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach wychowawczych.


Rozdział 10.

Sposób sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć organizowanych w szkole, poza terenem szkoły oraz zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich

§ 79. 1. Dyrektor,  nauczyciele  i inni  pracownicy  szkoły  są  odpowiedzialni  za  bezpieczeństwo  i zdrowie uczniów podczas zajęć organizowanych na terenie szkoły oraz na wycieczkach, zajęciach pozalekcyjnych i innych imprezach pozaszkolnych.

 1. Zasady    sprawowania    opieki   nad    uczniami    przebywającymi    w  szkole  podczas   zajęć obowiązkowych i dodatkowych sąnastępujące:
  1. z chwilą wejścia na teren szkoły oraz na zajęcia organizowane przez szkołę, wszyscy uczniowie znajdują się pod opieką pracowników pedagogicznych, a w szczególności nauczyciela prowadzącegozajęcia;
   1. pracownicy, o których mowa wyżej są zobowiązanido:
    1. przestrzegania  zasad  bezpieczeństwa  uczestników  na  każdych  prowadzonych  przezsiebie

zajęciach - nie wolno uczniów pozostawiać bez opieki,

 1. pełnienia     dyżurów    na     przerwach     w wyznaczonych   miejscach    wg    harmonogramu opracowanego przez dyrekcjęszkoły,
 2. w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza sprawność sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć. Dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formę zajęć do możliwości fizycznych uczniów, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń naprzyrządzie,
  1. uczniowieklasI-VIobjęcisąopiekąświetlicowąwczasiewolnymodzajęćobowiązkowych,

zgodnie z pracą świetlicy.

 1. Zasady sprawowania opieki podczas zajęć poza terenem szkoły w trakcie wycieczek organizowanych przez nauczycieliszkoły:
  1. każdynauczycielorganizującyjednostkęlekcyjnąwtereniezgłaszawyjściedyrektorowiszkoły

i wypełnia kartę wycieczki podając ilość uczestników wycieczki i czas jej trwania;

 1. jeden  nauczyciel  sprawuje  opiekę  nad  20 uczniami,  jeżeli  grupa  nie korzysta    z publicznych

środków lokomocji;

 1. jeden nauczyciel sprawuje opiekę nad 10 uczniami, jeśli jest to impreza turystyki kwalifikowanej  lub jeśli przepisy szczegółowe nie stanowiąinaczej;
  1. naudziałwwycieczceorganizowanejpozagranicamimiastanauczycielmusiuzyskaćzgodę

rodziców uczniów;

 1. wszystkie wycieczki zamiejscowe wymagają wypełnienia kartywycieczki.
  1. Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich na terenieszkoły:
  2. szczegółowe obowiązki nauczyciela dyżurnego określa regulamin dyżurównauczycielskich;
   1. nauczyciele pełnią dyżury według wywieszonegografiku;
   2. dyżury pełnione są od 750 do zakończenia zajęć w szkole i podczas przerwmiędzylekcyjnych;
   3. dyżur    musi    być   pełniony   aktywnie,    nauczyciele    dyżurni    mają    obowiązek   zapobiegać

niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach i w sanitariatach;

 1. razie     nieobecności    nauczyciela     dyżurnego    w wyznaczonym   dniu,    dyrektor    wyznacza w zastępstwie innego nauczyciela do pełnieniadyżuru;
 2. w razie zaistnienia wypadku na terenie szkoły, nauczyciel który był jego świadkiem, zawiadamia dyrektoraszkoły;
  1. dyrektor szkoły powiadamia o zaistniałym wypadku pogotowie ratunkowe orazrodziców.
  2. Zasady opieki nad uczniami podczas wycieczek określa regulamin organizowania wycieczek szkolnych.
   1. Wczasietrwanialekcjiuczeńmożeopuścićterenszkoływyłączniezazgodąnauczyciela

prowadzącego dane zajęcia, po przedłożeniu zgody rodziców.


Rozdział 11.

Prawa i obowiązki ucznia oraz  tryb odwołania w przypadku naruszenia praw ucznia

§ 80. 1. Uczeń ma prawo do:

 1. właściwego zorganizowania procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracyumysłowej;
 2. jawnej, sprawiedliwej i obiektywnej oceny zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem  Oceniania oraz wcześniej ustalonych sposobów kontroli postępów wnauce;
 3. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz biblioteki i fonoteki zgodnie z jejregulaminem;
 4. życzliwego, podmiotowego  traktowania  w procesie  dydaktyczno-wychowawczym  oraz  pomocy w przypadku trudności wnauce;
 5. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wykorzystaniu wszystkich możliwościszkoły;
  1. rozwijania swych zdolności izainteresowań;
  2. korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego izawodowego;
  3. reprezentowania szkoły na zewnątrz za zgodą dyrektora szkoły i za wiedzą i zgodą nauczyciela wychowawcy;
   1. swobody wyrażania myśli i przekonań w sposób nie naruszający praw innychosób;
    1. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych ikoleżeńskich;
     1. korzystania z telefonu komórkowego wyłącznie podczas przerw międzylekcjami.
      1. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia prawucznia:
      2. uczeń ma prawo wnieść skargę dotycząca naruszenia jego praw do dyrektora szkoły za pośrednictwem rodziców, wychowawcy klasy lub samorządu uczniowskiego w formie pisemnej,    w terminie 7 dni od zaistnienia naruszenia jegopraw;
       1. dyrektor szkoły w terminie 30 dni, od otrzymania skargi, przeprowadza postępowaniewyjaśniające

w przedmiotowej sprawie;

  1. Uczeń maobowiązek:
  2. udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowywania się do nich oraz właściwego zachowania się

podczas tych zajęć;

 1. usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych. Rodzice lub opiekunowie prawni mają obowiązek  w ciągu  trzech   dni  powiadomić  wychowawcę  o powodzie  nieobecności  ucznia     w szkole, a następnie usprawiedliwić nieobecność ucznia w ciągu siedmiu dni od jego powrotu do szkoły. Nieobecność ucznia do 5 dni usprawiedliwia rodzic (opiekun) w formie pisemnej, nieobecność  powyżej  5 dni  zostaje  usprawiedliwiona  po  okazaniu  zwolnienia  lekarskiego.     W szczególnych przypadkach nieobecność dłuższa niż 5 dni nieusprawiedliwiona zwolnieniem lekarskim może być usprawiedliwiona na wniosek rodzica (opiekuna) jedynie za zgodą dyrektora szkoły.
  1. przestrzegania   zakazu   używania   telefonów   komórkowych   i innych   prywatnych    urządzeń

elektronicznych podczas wszystkich zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 1. telefony komórkowe oraz inne urządzenia elektroniczne muszą być w tym czasie  wyłączone (może to sprawdzić każdy nauczyciel lubwychowawca).
 2. w razie nieprzestrzegania zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych prywatnych urządzeń elektronicznych, nauczyciel prowadzący zajęcia ma prawo zatrzymać aparat lub urządzenie w celu przekazania go rodzicomucznia.
  1. przestrzegać postanowień zawartych w statucieszkoły;
   1. dbać o dobre imię szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać i wzbogacać jej dobretradycje;
   2. systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swej wiedzy, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki donauki;
   3. współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być współodpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społecznościuczniowskiej;
   4. przestrzegania zasad kultury współżycia społecznego w odniesieniu do  nauczycieli,  kolegów oraz innych pracownikówszkoły;
    1. dbać o wspólne dobro, ład i porządek oraz zdrowie i bezpieczeństwo swoje ikolegów,
    2. dbaćopowierzonemuinstrumentymuzyczne,nutyiinnepomocedydaktyczne;
    3. dbać o schludnywygląd;
    4. uczestniczyć w stroju galowym na egzaminach, popisach, konkursach i koncertach oraz wszystkich uroczystościachszkolnych;
    5. przestrzegać ustaleń władz szkolnych i wszelkich przepisów wydawanych przez inne władze: państwowe isamorządowe.


§ 81. 1. Szkoła nagradza ucznia za:

 1. rzetelną naukę i aktywnośćspołeczną;
 2. wzorowąpostawę;
 3. wybitneosiągnięcia;
 4. dzielność iodwagę.
 5. Rodzaje nagród i sposoby ichprzyznawania:
  1. pochwała nauczyciela, wychowawcy wobecklasy;
   1. pochwała dyrektora szkoły wobec uczniówszkoły;
   2. wyróżnienie przez radę pedagogiczną w formie listu gratulacyjnego skierowanego do danego ucznia oraz jegorodziców;
    1. nagroda rzeczowa za szczególne osiągnięcia w danym rokuszkolnym;
    2. nagrody za osiągnięcia nakonkursach;
    3. Na wniosek rady pedagogicznej mogą być przyznawane nagrody dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce, ze środków finansowych gromadzonych na koncie rady rodziców i za jejzgodą.
     1. O wysokości środków finansowych przydzielonych na nagrody, decyduje radarodziców.
     2. Szkołamaobowiązekinformowaniarodzicówuczniaoprzyznanejnagrodzie.Obowiązekten

należy do wychowawcy klasy.

 1. Najlepsi uczniowie szkoły, w uznaniu ich osiągnięć, mogą otrzymać stypendia przyznawane na podstawie odrębnychprzepisów.

§ 82. 1. Uczeń może być ukarany na wniosek dyrektora szkoły i rady pedagogicznej, wychowawcy klasy, nauczyciela przedmiotu głównego lub innego nauczyciela lub pracownika szkoły.

 1. Uczeń może być ukaranyza:
 2. lekceważenie nauki i innych obowiązkówszkolnych;
  1. niszczenie mieniaszkolnego;
  2. kradzieże;
  3. nieprzestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracownikówszkoły;
   1. zachowanie agresywne lub naruszające godność osobistą drugiejosoby;
   2. wygłaszanie,  publikowanie  treści  naruszających  dobre  imię  szkoły,  lub  osób  związanych  ze

szkołą;


  1. Rodzajekar:
  2. upomnienie wychowawcyklasy;
  3. upomnienie lub nagana dyrektoraszkoły;
  4. ustne lub pisemne powiadomienie rodziców o nagannym zachowaniuucznia;
  5. przeniesienie do równoległej klasy (decyzję podejmuje dyrektorszkoły);
  6. skreślenie z listyuczniów.
   1. Skreślenie z listy uczniów szkoły może nastąpić wwyniku:
   2. niedostatecznych wynikównauczania;
    1. nieusprawiedliwionych nieobecności uniemożliwiającychklasyfikację;
    2. czynów niezgodnych z etyką ucznia (nadużywanie alkoholu, używanie, rozprowadzanie narkotyków, szczególnie naganne zachowanie wobec nauczycieli lub kolegów oraz innych pracownikówszkoły);
     1. nagminnego nieprzestrzegania zapisów statutuszkoły;
     2. dewastacji sprzętu i pomieszczeńszkolnych;
     3. konfliktu zprawem.

§ 83. 1. Dyrektor Szkoły może, w drodze decyzji, skreślić ucznia z listy uczniów. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

 1. Wprzypadkuskreśleniauczniazlistypowiadomienienastępujewformiepisemnej.
 2. Za jedno przewinienie uczeń może otrzymać tylko jednąkarę.
 3. Szkoła  ma  obowiązek  informowania  rodziców  ucznia  o zastosowaniu  wobec  niego    kary.

Obowiązek ten spełnia wychowawca ucznia.

 1. Uczeń może w formie pisemnej odwołać się odkary:
 2. do dyrektora szkoły, jeżeli karę wymierzył nauczycielwychowawca;
 3. do rady pedagogicznej, jeżeli karę wymierzył dyrektorszkoły;
 4. do organu prowadzącego szkołę, jeżeli karę wymierzyła radapedagogiczna.

Rozdział 12.

Postanowienia końcowe

§ 84. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane przez uchwały rady pedagogicznej.

§ 85. Szkoła  prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 86. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra.

§ 87. Uchwała wchodzi w życie 1 września 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku  Urzędowym

Województwa Lubuskiego.

Ostatnie publikacje

 • *** Zapraszamy na badanie przydatności i konsultacje!!!***

  *** REKRUTACJA*** ***WAŻNE INFORMACJE***   1. Kandydat do szkoły powinien złożyć w terminie od 12 marca do 13 kwietnia 2019r. w sekretariacie szkoły:   - kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie szkoły) - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej.     2....

 • SUKCES KLASY TRZECIEJ!

  Mali Giganci z klasy trzeciej decyzją jury w składzie: przedstawiciel LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY, przedstawiciel WOJEWODY LUBUSKIEGO, przedstawiciel FIRMY SWISS KRONO, przedstawiciel Gazety Lubuskiej. Zdobyli tytuł LIDERA W KONKURSIE POKAŻCIE KLASĘ!Mimo ,iż smsowo byliśmy na 4 miejscu KAPITUŁA...

Szkoła bierze udział w programach:

Mleko z klasą

Owoce i warzywa w szkole

Kangur Matematyczny SKO PKO BP

Dane kontaktowe:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I stopnia w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 23 (budynek SP nr 10)
65-181 Zielona Góra
telefon: 501 021 232
e-mail: osmzg@interia.pl