PROGRAM WYCHOWAWCZY


OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY

MUZYCZNEJ I STOPNIA

W ZIELONEJ GÓRZE NA LATA


2015 – 2018
Zielona Góra, 2015 r.Podstawa Prawna


1. Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami).
2. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982r. (Dz. U. z 2006r.. Nr 97 poz. 674 za późniejszymi zmianami).
3. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991r.)
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 z późniejszymi zmianami)
5. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2015 r. Poz. 1258)
6. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. z 2014 r. Poz. 1646)


Ogólne założenia Programu Wychowawczego


Działalność wychowawcza Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze jest procesem jednolitym i spójnym, zintegrowanym z nauczaniem. Działalność ta jest realizowana przez wszystkich nauczycieli w trakcie wszystkich zajęć: edukacyjnych, muzycznych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Zadania wychowawcze realizowane są przez wszystkich zatrudnionych w Szkole nauczycieli. Szczególne zadania spoczywają na wychowawcach klas.

Misja Szkoły


W Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze nauczyciele wprowadzają w świat muzyki, w świat wiedzy naukowej, wdrażają do samodzielności, pomagają w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, przygotowują do aktywnego udziału w życiu artystycznym, kulturalnym i społecznym. Szkoła stwarza sprzyjające warunki rozwoju dzieci wrażliwych na muzykę, emocjonalnie z nią związanych, które za sprawą edukacji muzycznej i wychowania przez sztukę staną się w przyszłości aktywnymi i profesjonalnymi odbiorcami różnych gałęzi sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki. Szkoła daje podstawy wykształcenia muzycznego oraz ogólnokształcącego przyszłym odtwórcom, twórcom i świadomym odbiorcom sztuki.

Wizja Szkoły


Wizja wyraża wspólnotę dążeń i wartości wszystkich członków społeczności szkolnej, ma stymulować do działania uczniów, rodziców, pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wokół zadań szkoły. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia w Zielonej Górze jest szkołą przyjazną i twórczą, stwarzającą uczniom możliwość poznania świata muzyki, jej piękna i znaczenia w kulturze. Wszyscy nauczyciele szkoły dążą do tego, by stać się wzorem postępowania etycznego dla uczniów. Są otwarci na zmiany zachodzące w procesie kształcenia, a jednocześnie stawiają określone wymagania edukacyjne. Kształtują osobowość wychowanków oraz pomagają w podjęciu decyzji o wyborze dalszej drogi kształcenia muzycznego i ogólnego. Stwarzają uczniom warunki do rozwijania umiejętności w wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Dążą do pełnej integracji między wszystkimi uczestnikami życia szkolnego.
Celem specjalnym Programu Wychowawczego Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze jest praca wychowawcza w oparciu o realizację obowiązkowego programu zajęć artystycznych, gdzie umuzykalnienie staje się podstawowym środkiem wspomagającym ucznia i jego rodziców w procesie wychowawczym. Poprzez naukę gry na wybranym instrumencie będziemy uczyć wychowanków systematyczności, odpowiedzialności, profesjonalizmu,
przezwyciężania własnych słabości, wrażliwości estetycznej, które przydać się mogą w przyszłości w każdym zawodzie. Będziemy uczyć dzieci, jak radzić sobie zarówno z sukcesem, jak i niepowodzeniem.


Diagnoza środowiska wychowawczego szkoły


Działania zawarte w Programie Wychowawczym Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zielonej Górze są odpowiedzią na potrzeby naszych uczniów. Wynikają one bezpośrednio ze specyfiki środowiska lokalnego, w którym funkcjonuje szkoła.


Cele wychowawcze szkoły


Cele ogólne:


1. Kształtowanie rozwoju intelektualnego
2. Kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć i emocji w aprobowany społecznie sposób
3. Rozwój zdolności i twórczej aktywności
4. Rozwój etyczno - moralny
5. Kształtowanie postawy patriotycznej i poszanowania tradycji
6. Dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny


Cele szczegółowe:


1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa
2. Ukierunkowanie na wychowanie człowieka, który rozwija swoje zdolności i zainteresowania
3. Kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych i szkolnych
4. Podejmowanie działań wspierających dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych


Rozwój emocjonalny


Dokonywany jest poprzez wskazywanie uczniom drogi do poznawania własnej sfery uczuciowej, własnych potrzeb emocjonalnych, umiejętności uzewnętrzniania i opanowania emocji.


Formy realizacji:

1. indywidualna opieka wychowawców, nauczycieli i pedagoga szkolnego nad dziećmi wymagającymi wsparcia,
2. wdrażanie programów rozwijających umiejętności interpersonalne,
3. stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach,
4. prowadzenie zajęć integracyjnych,
5. diagnoza samopoczucia uczniów w klasie, grupie, szkole,
6. organizowanie warsztatów związanych z problemami stresu,
7. współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
8. prowadzenie dokumentacji wychowawczej zawierającej spostrzeżenia dotyczące postaw i zachowań uczniów.


Rozwój społeczny


Dokonywany jest poprzez kształtowanie postaw patriotycznych, umiejętności współpracy w grupie, aktywności w środowisku i poczucie odpowiedzialności za poziom tego środowiska, kształtowanie zdolności wartościowania, umiejętność oceny własnych zachowań i zachowań innych, tolerancję, kulturę bycia.


Formy realizacji:

1. poznawanie historii narodowej poprzez różne działania,
2. organizowanie uroczystości szkolnych związanych ze świętami narodowymi,
3. przekazywanie wiedzy o dorobku kultury, ze szczególnym uwzględnieniem kultury muzycznej,
4. edukacja regionalna,
5. kształtowanie postaw twórczych,
6. kształcenie zdolności do twórczego współdziałania z drugim człowiekiem,
7. uświadamianie zagrożeń płynących z braku tolerancji,
8. kształtowanie umiejętności trafnej oceny zjawisk społecznych,
9. kształtowanie umiejętności komunikowania się,
10. kształtowanie umiejętności współdziałania i odpowiedzialności za efekt działań zbiorowych,
11. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje,
12. integrowanie zespołu klasowego,
13. przygotowywanie występów klasowych,
14. działalność w samorządach klasowych i szkolnym,
15. organizacja wspólnych wyjść, wycieczek programowych i wyjazdów

Rozwój zdolności i twórczej aktywności

Dokonywany jest poprzez rozwój uzdolnień uczniów, ze szczególnym naciskiem na uzdolnienia muzyczne, poznawanie swoich uzdolnień pozamuzycznych, rozszerzanie zainteresowań, umiejętność uczenia się, gromadzenia informacji, ich segregowania, wartościowania i weryfikowania, umiejętność wypowiadania się.

Formy realizacji:

1. rozwijanie twórczego myślenia,
2. pomoc w odkrywaniu własnych możliwości i zdolności,
3. umożliwienie prezentacji osiągnięć,
4. udział w konkursach, festiwalach, przeglądach,
5. udział w koncertach, spektaklach teatralnych, seansach filmowych, wystawach plastycznych, zwiedzanie muzeów i galerii,
6. możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych i warsztatach,
7. inspirowanie do własnej twórczości,
8. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.
Każda z tych sfer rozwoju osobowości ucznia jest szczególnie rozwijana na indywidualnych lekcjach gry na instrumencie. W osiąganiu tych celów sprzyja w tym wypadku bliski kontakt pomiędzy nauczycielem a uczniem. Osiągnięcie celu podstawowego wymaga od całej społeczności szkolnej usystematyzowania, zaplanowanej i konsekwentnie prowadzonej pracy.

Zadania i zakres odpowiedzialności

Dyrektor Szkoły:

1. tworzy warunki do prowadzenia efektywnej pracy wychowawczej i aktywności nauczycieli, uczniów i rodziców,
2. wspiera nauczycieli i uczniów,
3. buduje w szkole klimat współpracy i zaufania,
4. umożliwia nauczycielom, rodzicom i uczniom realny wpływ na jakość pracy wychowawczej.

Pedagog Szkolny:

1. diagnozuje przyczyny niepowodzeń uczniów, trudności wychowawczych, zaburzeń emocjonalnych i wypracowuje strategię działania,
2. diagnozuje potrzeby środowiska uczniowskiego w zakresie psychoedukacji, pomocy materialnej, terapeutycznej itp.,
3. wspiera uczniów w ich rozwoju poprzez zajęcia, spotkania i rozmowy,
4. wspiera rodziców i nauczycieli w procesie wychowawczym,
5. współtworzy programy profilaktyczno-wychowawcze.

Zespół Wychowawczy:

1. diagnozuje sytuację wychowawczą Szkoły,
2. planuje doskonalenie zadań wychowawczych,
3. koordynuje pracę wychowawczą Szkoły,
4. wzajemnie wspiera się w pracy wychowawczej poprzez wymianę doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów.

Wychowawca Klasy:

1. każdy wychowawca na podstawie Programu Wychowawczego Szkoły tworzy własny plan pracy wychowawczej klasy (konkretne działania, terminy, tematyka),
2. ukazuje uczniom jasne normy postępowania,
3. pozytywnie motywuje klasę, wskazuje autorytety i właściwe postawy moralne,
4. poznaje zainteresowania, zdolności i potrzeby uczniów oraz dba o ich rozwój,
5. czuwa nad postępami w nauce i frekwencją uczniów,
6. organizuje imprezy klasowe i wycieczki,
7. tworzy wśród uczniów atmosferę sprzyjającą koleżeństwu i przyjaźni,
8. spotyka się z rodzicami/opiekunami uczniów,
9. integruje rodziców/opiekunów i uczniów angażując ich do wspólnej pracy na rzecz klasy i Szkoły.

Nauczyciel Przedmiotów Artystycznych:

1. kształtuje wrażliwość na świat i ludzi odwołując się do wartości moralnych,
2. rozwija wyobraźnię i wrażliwość uczniów przez czynne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych,
3. tworzy warunki umożliwiające rozwój muzyczny uczniów,
4. umacnia w uczniach poczucie własnej wartości i własnych możliwości,
5. inspiruje działania zespołowe uczniów,
6. pogłębia zainteresowania uczniów i zachęca ich do samodzielnego interpretowania sztuki,
7. uwrażliwia na piękno,
8. ściśle współdziała z wychowawcami klas,
9. współpracuje z rodzicami/opiekunami i włącza ich w sprawy życia klasy i Szkoły.

Nauczyciele i inni Pracownicy Szkoły:

1. nauczyciele poszczególnych przedmiotów realizują treści wychowawcze wynikające z podstaw programowych poszczególnych zajęć oraz wprowadzają do swojego przedmiotu elementy Programu Wychowawczego Szkoły,
2. każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do stosownego reagowania na dostrzeżone dobro i zło w zachowaniu ucznia.

Sylwetka Absolwenta

Kończąc Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną I stopnia jej absolwent ma czuć się wartościowym i zdolnym do realizacji swoich celów i marzeń człowiekiem. Ma potrafić współpracować z innymi, podejmować zadania na miarę swoich możliwości, mieć poczucie odpowiedzialności za siebie i innych oraz służyć pomocą słabszym i niepełnosprawnym.

Absolwent Szkoły:

1. jest przygotowany do kontynuowania nauki w gimnazjum
2. zdobył wiedzę ogólną i muzyczną, poprzez przyswojenie podstawowego zasobu wiadomości z zakresu tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów,
3. zdobył umiejętności wykorzystywania wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów,
4. zdobył umiejętność gry na instrumencie i prezentację swoich dokonań podczas występów publicznych,
5. z szacunkiem odnosi się do narodowego dziedzictwa kulturowego i innych narodów,
6. przestrzega zasad kultury, etyki i prawa autorskiego,
7. uczestniczy w pracy zespołowej i bierze współodpowiedzialność za efekty tej pracy,
8. jest tolerancyjny i ma szacunek wobec ludzi o innych poglądach.

Ewaluacja

Wszystkie działania wychowawcze poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Dokonują tego nauczycie, po wnikliwej ocenie potrzeb i problemów wychowawczych oraz po zapoznaniu się z wnioskami i sugestiami uczniów i rodziców/opiekunów.

Sposoby i środki ewaluacji:

1. obserwacja zachowania uczniów (rozumienie i przestrzeganie norm),
2. ocena postępów w zachowaniu i nauce,
3. analiza frekwencji uczniów na zajęciach edukacyjnych,
4. obserwacja zaangażowania w naukę i zajęcia pozalekcyjne,
5. obserwacja i analiza,
6. ocena sytuacji wychowawczej w szkole,
7. zbieranie danych na temat samopoczucia uczniów,
8. obserwacja aktywności uczniów (włączanie się i inicjowanie działań na terenie Szkoły),
9. zbieranie opinii rodziców na temat problemów wychowawczych,
10. analiza stopnia zintegrowania klas (metody socjometryczne, testy),
11. rozpoznanie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów (sprawdziany, testy, egzaminy – wyniki).

Proponowane wskaźniki ewaluacji

Ilościowe:

1. liczba uczniów z problemami wychowawczymi,
2. liczba uczniów z problemami w nauce,
3. frekwencja na zajęciach,
4. ilość prac wykonanych przez uczniów,
5. ilość uczniów przystępujących do konkursów,
6. ilość uczniów biorących udział w przedsięwzięciach muzycznych i pozamuzycznych (koncerty, audycje itp.),
7. liczba laureatów konkursów,
8. liczba rodziców wspomagających pracę szkoły.

Jakościowe:

1. ocena zachowania,
2. wyniki uczniów w konkursach,
3. aktywność uczniów na zajęciach,
4. ocena umiejętności i wiadomości (wyniki dydaktyczne, testy, sprawdziany),
5. ocena postaw uczniów (wyniki ankiety),
6. deklarowane samopoczucie uczniów w szkole (analiza ankiet, wywiad),
7. przyczyny nieobecności uczniów na zajęciach,
8. zaangażowanie w kultywowanie ceremoniału szkolnego (odpowiednie zachowanie i aktywny udział w przygotowywaniu uroczystości szkolnych).

Ostatnie publikacje

  • *** Zapraszamy na badanie przydatności i konsultacje!!!***

    *** REKRUTACJA*** ***WAŻNE INFORMACJE***   1. Kandydat do szkoły powinien złożyć w terminie od 12 marca do 13 kwietnia 2019r. w sekretariacie szkoły:   - kwestionariusz osobowy (dostępny w sekretariacie szkoły) - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej.     2....

  • SUKCES KLASY TRZECIEJ!

    Mali Giganci z klasy trzeciej decyzją jury w składzie: przedstawiciel LUBUSKIEGO KURATORA OŚWIATY, przedstawiciel WOJEWODY LUBUSKIEGO, przedstawiciel FIRMY SWISS KRONO, przedstawiciel Gazety Lubuskiej. Zdobyli tytuł LIDERA W KONKURSIE POKAŻCIE KLASĘ!Mimo ,iż smsowo byliśmy na 4 miejscu KAPITUŁA...

Szkoła bierze udział w programach:

Mleko z klasą

Owoce i warzywa w szkole

Kangur Matematyczny SKO PKO BP

Dane kontaktowe:

Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna
I stopnia w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 23 (budynek SP nr 10)
65-181 Zielona Góra
telefon: 501 021 232
e-mail: osmzg@interia.pl